Kayıt ve Nakiller

Çeşitli sebeplerden dolayı taşınan, adresi değişen öğrenciler yeni gittikleri adrese yakın okula nakledilecekler. Nakil işlemleri e okul üzerinden yapılacak.

Kayıt ve Nakiller

Kayıt ve Nakiller

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yayımladığı genelgeyle, bu yıla özel olmak üzere anne ve babasının her ikisi de kamu veya özel sektörde çalışan çocukların kayıt ve nakilleri, ebeveynlerinin iş yerinin bulunduğu bölgedeki ilkokula veya ortaokula yapılabilceğini duyurdu.

Anne ve Baba çalıştıklarını belgelemeli
Kayıt ve nakilin yapılabilmesi için anne ve baba çalıştıklarını belgelemeli. Kayıt ve nakil işlemleri bu belge esas alınarak yapılacak.

Sınıf mevcutları 35 kişi
Sınıf mevcutları en fazla 35 kişi olacak şekilde düzenlenecek. Velilerinin istemesi durumunda sınıf mevcudu 40’ı aşan sınıflarda eğitim gören öğrenci başka bir  okula  nakledilebilecek. Bu okulda 35 sınırı göz önüne alınarak öğrencinin kaydı yapılacak.

Nakiller e-okul sistemi üzerinden takip edilecek
MEB nakil ve kayıtları e-okul sistemi üzerinden devamlı takip edecek. Gerçeğe aykırı işlem yapılmış olan öğrencilerin adreslerine e yakın okula nakledilmesi sağlanacak.

 

İşte o genelge.

 

T. C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

13/09/2012

Konu : Kayıt ve nakiller

……….. VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

Resmî ilköğretim kurumlarına kayıt ve nakiller, ilgi Yönetmeliğin 16-18 inci maddeleri kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında, “Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilkokul ve ortaokula kaydedilmeleri esastır.”, 17 nci maddesinin (a) fıkrasında, “Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki okula e-okul sistemi üzerinden yapılır.” ve 17 nci maddesinin (f) fıkrasında ise, “Fiziki kapasitesi dolmayan okullara, kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde başvuru olması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci alınır.” hükümleri yer almaktadır.

e-Kayıt uygulaması ile mecburi ilköğretim çağma giren tüm çocukların okullarımıza erişimlerinin sağlanması, eğitim bölgesinde öğrenci dağılımlarının dengeli yapılması, normal öğretime geçilmesi, derslik ihtiyacının planlanması ve başarı potansiyeli yüksek öğrencilerin belirli okullarda toplanmasının önlenerek eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve tüm okullarımızın eşdeğer duruma getirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizin coğrafi ve sosyo-ekonomik durumuna bağlı olarak eğitim bölgelerindeki öğrenci sayılarında değişiklik yaşanmaktadır. Öğrenci mevcutlarının hedeflenen sayıda olabilmesi açısından ilgi Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (f) fıkrasının uygulamasıyla ilgili olarak; Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere;

Anne ve babasının her ikisi de kamu ve/veya özel sektörde çalışan çocukların kayıt ve nakilleri, ev adreslerinin yanı sıra her ikisinin de çalıştıklarını belgelendirmeleri (resmi kurumlar, vergi idaresi, ticaret/sanayi odası, esnaf odası vb.) durumunda, bunlardan birinin iş yerinin bulunduğu kayıt bölgesindeki ilkokula/ortaokula,
Öğretmenlerin istemeleri hâlinde çocuklarının kayıt ve nakilleri, görev yaptıkları ilkokula/ortaokula,
Velilerin istemeleri halinde, sınıf mevcutları 40’dan fazla olan ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri, sınıf mevcudu 35’i geçmeyecek şekilde planlanıp, okul bazında eşleştirilip duyurulduktan sonra eşleştirildiği ilkokula/ortaokula,
Kayıt bölgelerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle ayrı okullara kaydı yapılan kardeşlerin kayıt ve nakilleri, velinin isteği üzerine kardeşlerden birinin ilkokuluna/ortaokuluna, yapılabilir.
Ancak, yukarıdaki durumların her birinde bu kayıt ve nakiller gerçekleştiriliyorken nakil gidilen okullardaki sınıf mevcutlarının ilin şartları ve ortalama öğrenci sayıları dikkate alınarak 35’i geçmemesine özen gösterilecektir.
ÖmerDİNÇER ^ Millî Eğitim

Öğrenci nakilleri e-okul üzerinden sürekli takip edilecek, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak okulu değişen öğrencilerin tespiti halinde adreslerine uygun okullara kayıtları ve nakillerinin yapılması sağlanacak ve usulsüz olarak okula kayıt ve nakil yapan okul yönetimleri hakkında da yasal işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM: B PlanıYorum Yapın